تلویزیون در چنگال سلبریتی هایی که مجری نیستند!

مهم ترين وظيفه صدا و ســيما به عنوان يك رسانه ملى، نگهدارى و محافظت از فرهنگ و زبان كشــورمان است اما روند اجرايى تاكنون به قــدرى با چالش رو به رو بوده كه حتى موجبات نگرانى مقام معظم رهبرى را نيز فراهم كرده، ايشــان در در ديدار با شاعران از ترويج زبان بى هويت در صدا و ســيما گله كرده و فرمودنــد: «راجع به زبان فارســى بنده در حقيقت نگرانم. من از صدا و ســيما گله مندم. به جــاى اينكه زبان صحيح و معيار و صيقل خورده كاملا درست را ترويج كند، زبان بى هويت را ترويج مى كنــد. زبــان بى هويتى كــه گاهى غلــط و بدتر از همه پــر از تعبيرات فرنگى و خارجى است. وقتى يك مجرى يك تعبير فرنگى از يك مترجم يا نويسنده را در صدا و سيما تكرار مى كند، موجب عمومى شــدن آن لغــت و آلوده شــدن زبان به زوائد مضر مى شــود. ما داريم مفت زبــان خودمان را آلوده مى كنيم.»

اين در شــرايطى است اين روزها كپى هاى بى كيفيت برنامه هاى خارجى جاى برنامه هاى اصيل با مجريان فرهيخته را گرفته و بار ها و بار ها شــاهد بوديم كه مجريان و گزارشــگران تلويزيونى تلاش داشــتند كه براى جذابيت مصاحبه هايشــان با زبان ديگرى صحبت كنند! زبانى كه هيچ از آن نمى دانستند و اين موضوع بيش از آنكه جذابيتى داشته باشد مورد تمسخر قرار گرفت اما همچنان اصرار براى استفاده از زبان ديگر در رســانه ملى غير قابل انكار اســت! كارشناســان بر اين باورند كه اين موضوع ارتباط مستقيمى با كنار رفتن مجرى هاى كاركشته صدا و سيما و روى كارآمدن سلبريتى ها براى اجرا دارد اما اين تنها دليل عملكرد معكوس صدا و سيما در حوزه محافظت از زبان و فرهنگ كشورمان نيست بلكه سطح سواد مجريان كنونى و نوع اجرايشان كه همواره با حواشــى بسيارى همراه بوده نيز دلايلى براى اين نوع عملكرد است. اين در حالى است كه مجريان كاركشــته قديمى كه اين روزها جايى در صدا و سيما ندارند، مى گويند هر چند وقت يك بار در ســازمان صدا و سيما آزمون هاى زبان پارسى از مجريان برنامه هاى مختلف گرفته مى شد، سوالى كه در اين بين مطرح مى شود اين است كه آيا در حال حاضر نيز چنين اتفاقى مى افتد؟

 مجریانی که از صدا و سیما حذف شدند

 بيــش از يك دهــه از روز هاى اوج صدا و ســيما مى گذرد؛ روزهايى كه مجريان فاخر و با ســوادى در برنامه هاى مختلف تلويزيونى حضور داشتند و با اجرا هاى خوبشان همه مردم را پاى تلويزيون ها مى كشيدند. محمود شــهريارى يكى از مجريــان قديمى صدا و سيماســت كه از دهه شــصت تاكنون در عرصه مجرى گرى مشغول فعاليت است. مجرى پركارى كــه در دهه 70 بــا خنده هــاى منحصر بفردش مشهور شــد و البته بعد تر با رك گويى ها و اجراى متفاوتش نســبت به مجريان خشك آن سال هاى تلويزيون به چشــم آمد، اما بعد از مدتى به دلايل مبهم ممنوع التصوير شد و ديگــر هيــچ وقت به صدا و ســيما باز نگشت! موضوع ممنوع التصويرى او را به يك شــوخى او با امير جعفــرى در برنامه شب هاى رمضان نسبت مى دهنــد در حالــى كه ايــن روزهــا بار ها و بارها شــاهد شوخى ها و لمپنيزم هاى مجريان تازه صدا و سيما در برنامه هاى تلويزيونى هستيم اما هيچ ممنوع التصويــرى براى آن هــا ايجاد نمى شــود كه هيچ، هــر روز هم به برنامه هــاى آن ها اضافه مى شود! جواد يحيــوى با اجراى متفاوت برنامه تابستانه «طعم آفتــاب» كه بعد از ظهرها از شبكه تهران پخش مى شــد، توانست سبكى تازه در اجراى برنامه هاى تلويزيونى از خود به جا بگذارد. اين مجرى توانمند اما به دليل جهت گيرى هاى سياســى مورد اعتراض قرار گرفت و از صدا و سيما حذف شد! البته لازم به ذكر است كه او از يك سال و نيم قبل از آن هم كارى در تلويزيون روى آنتن نداشت.

محمد صالح اعلا، نزديك به 3 سال « با دو قدم مانده به صبح» روى آنتن آمد؛ برنامه اى كه شخصيت هاى فرهنگــى، هنرى و علمى مثل فريــدون جيرانى، رشيد كاكاوند، محمد رحمانيان و عيسى جلالى در رشته هاى تخصصى مجرى – كارشناس آن بودند تا اينكه دكان عاشقى در آبان 89 تعطيل شد. از همان روز ما از يك نوستالژى در قيد حيات محروم شديم. در حال حاضر خبر موثقى از او در دست نيست. كم و بيــش براى نشــريه ها مى نويسد. سرش در لاك خودش است و به علاقه ها و دل مشــغولى هايش مشغول. علاوه بر اينها ژيلا صادقى، على درســتكار، ســاعد باقرى و مهسا ملك مرزبان مجريان خوب و كار كشته ديگــرى بودند كــه در روزگارى نــه چندان دور بهتريــن برنامه هاى صدا و سيما را اجرا مى كردند اما بعــد از دوره آن ها كه هر يك به دلايل واهى از رسانه ملى حذف شدند، ديگــر هيچ ســلبريتى مجرى نمايى نتوانست جاى آن ها را پر كند.

مجری ھایی که به صدا و سیما اضافه شدند

 بعد از آن دوره طلايى، ســلبريتى هاى مجرى نما و برخى مجريان كم ســواد كه بــه وضوح با رانت وارد صدا و سيما شــده بودند باعث شدند به طور چشمگيرى بينندگان رسانه ملى كاهش يابند و اين دقيقا عقبگرد در حوزه رسانه بود! سلبريتى اى مثل محمد رضا گلزار كه همه او را به عنوان يك بازيگر مى شناختند كم كم وارد حوزه اجرا شد و مهم ترين مسابقه تلويزيونى با مجرى گرى او روى آنتن رفت! همين بازيگر پرسابقه و مجرى تلويزيونى تازه كار حواشــى زيادى ايجاد كرد به همين دليل هم به گفته خيلى از كارشناســان هيچ وقت نتوانســت برنامه موفقى داشته باشد ! پژمان بازغى از ديگر بازيگرانى است كه در عرصه بازيگرى موفق عمل كرده اما اين روز ها كه به عنوان مجرى برنامه در برنامه «كودك شــو» ظاهر شده موفقيت چندانى كسب نكرده است. او كه حالا لقب عمو پژمان به خود گرفته تا حد زيادى بــه جاى جذب مخاطب، با دفــع مخاطب همــراه بــوده و برنامــه بى محتواى آن سبب شده تا صدا و سيما مخاطبان جوان خود را بار ديگر از دست بدهد!

حميد گودرزى نيز بازيگر ديگرى است كه اگر چه در يك برهه زمانى بازيگر پر كارى محسوب مى شد اما بعد از مدتــى از اين عرصه فاصله گرفت و حالا هم مجرى برنامه تلويزيونى پنج ستاره است! برنامه تلويزيونى اى كه به ظن خيلى ها موفق عمل نكرده است! اينطور كه پيداست حضور سلبريتى ها در برنامه هاى تلويزيونى هيچ وقت موفق نبوده و هميشه با انتقادات فراوانى همراه بوده، با اين اوصاف همچنان شاهديم كه مديران رسانه ملى اصرار بر اين موضوع دارند كه به جاى مجريان كاركشته و با سواد از سلبريتى ها اســتفاده كنند! اين در شرايطى است كه خيلى از كارشناسان بر اين باورند كه اطلاعات عمومى يك مجرى برنامه تلويزيونى بايد در حدى بالا باشــد كه بتواند مهمانان برنامه با هر سطح تحصيلات را حمايت كند! سوالى كه در اين بين مطرح مى شود اين اســت كه آيا سلبريتى ها در اين حد اطلاعات دارند يا اينكه كل اطلاعات آن ها خلاصه مى شــود به گوشى اى كه در گوش آن ها قرار گرفته و از اتاق فرمان به آن ها پاسخ مى دهد؟! با اين حال اين تنها مشكل در برنامه هاى صداو سيما نيست، علاوه بر سلبريتى ها اين روزها شاهد حضور مجريانى هســتيم كه هيچ از فــن مجرى گرى ً با واسطه بر كرسى مجرى گرى نمى دانند و مشخصا تكيه زده اند!

مجريانى كه در برنامه هايشان مهمان برنامه را به سخره مى گيرند. از اين دســت مجريان و برنامه ها در حال حاضر در صدا و سيما فراوان است و اينها يكى از بزرگترين دلايلى هستند كه به قول محمد شهريارى، مجرى قديمــى، داد همه اديبان در آمده و زبان فارســى ويران شده است! آيا بهتر نيست قبل از اينكه بيش از اين دير شود مديران صدا و سيما فكرى به حال زبان فارسى و برخى مجريان فعلى كنند؟!/آفتاب یزد

تاریخ نشر مطلب:
سه شنبه، ۰۷ خرداد ۱۳۹۸


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده

نظرسنجی