کانون تهیه کنندگان تئاتر تشکیل می شود

جلسه بررسی آئین نامه انجمن تهیه کنندگان تئاتر روز شنبه ۱۶ آذرماه ساعت ۳ بعدازظهر در سالن اسکویی واقع در ساختمان خانه تئاتر در چهار راه ولیعصر خیابان برادران مظفر برگزار می شود. به گزارش خبرنگار تئاتر وبسایت شایان فیلم، کانون تهیه کنندگان پس از درخواست و پیگیری آقایان حسن شمس، حسن جودکی، امیرحسین شفیعی، نادر نادرپور، عباس رزیجی و محمد قدس به عنوان اعضا هیات موسس در حال شکل گیری است.

به گزارش خبرنگارما، پیشتر هیات مدیره خانه تئاتر موافقت خود را مبنی بر شکل گیری این کانون، پس از تصویب آئین نامه اعلام کرده بود. به همین منظور از کلیه ی تهیه کنندگان، مجریان طرح و مدیران تولید تئاتر دعوت به عمل می آید تا در این جلسه حضور به هم رسانند.

تاریخ نشر مطلب:
دوشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۸


نظرات کاربرانمعرفي فيلم هاي روي پرده